Featured Publications

PLOS One: Advanced glycation end products dietary restriction effects on bacterial gut microbiota in peritoneal dialysis patients; a randomized open label controlled trial

Rabi Yacoub, Melinda Nugent, Weijin Cai, Girish N. Nadkarni, Lee D. Chaves, Sham Abyad, Amanda M. Honan, Shruthi A. Thomas, Wei Zheng, Sujith A. Valiyaparambil, Mark A. Bryniarski, Yijun Sun, Michael Buck, Robert J. Genco, Richard J. Quigg, John C. He, Jaime Uribarri

Na Jiao, Susan S Baker, Adrian Chapa-Rodriguez, Wensheng Liu, Colleen A Nugent, Maria Tsompana, Lucy Mastrandrea, Michael J Buck, Robert D Baker, Robert J Genco, Ruixin Zhu, Lixin Zhu