Coach Oats with the game net

Coach Nate Oats cuts the game net. Photo: Paul Hokanson